ANIMA VIVA – Živá duše

ANIMA VIVA z.s. vyhlašuje 3. ročník literární a výtvarné soutěže pod názvem „ŽIVOT S NÁLEPKOU“. Soutěže se mohou zúčastnit děti, mládež, či dospělé osoby ve věku od 10 let se zkušeností s duševním onemocněním, a to jak s vlastní, tak i zprostředkovanou.
Letošní ročník organizujeme pod záštitou a ve spolupráci s Klubem českých a slovenských spisovatelů.
Uzávěrka soutěže je 30. 4. 2019 Těšíme se na Vaše příspěvky!
Do literární kategorie přijímáme autorská díla pouze v elektronické podobě na e-mailové adrese: soutez.anima@seznam.cz
Rozsah výtvarné soutěžní práce je 1 dílo (kresba, malba, grafika) o maximální velikosti ve formátu A3. Výtvarné příspěvky je nutné doručit osobně nebo poštou na adresu ANIMA VIVA z.s., Liptovská 21, 747 06, Opava-Kylešovice.
Výtvarné práce budou číselně označeny a vystaveny od 1. 5. do 17. 5. 2019 v prostorách tréninkové kavárny v KC Liptovská v Opavě – Kylešovicích, návštěvníci kavárny budou práce hodnotit vhozením čísla do připraveného boxu.

Rozhovor s Beátou Koňařík Bakošovou z opavské Anima Viva o literární soutěži
Napsal Petr Salamon
Vytvořeno: 15. duben 2019

Organizace Anima Viva, která se věnuje péči o duševně nemocné, připravuje literární a výtvarnou soutěž. Té se mohou účastnit lidé se zkušeností s duševní poruchou, a to jak přímou, tak zprostředkovanou. Svá díla mohou zaslat děti i dospělí, minimální věk účastníka je 10 let. Soutěž s názvem Živá duše na téma Život s nálepkou podporuje i Klub českých a slovenských spisovatelů. Přečtěte si rozhovor s PhDr. Beátou Koňařík Bakošovou, která v Anima Vivě pracuje jako vedoucí služby a sociální pracovnice a soutěž má na starost.

Můžete stručně představit Vaši soutěž? Soutěž v literární a výtvarné tvorbě pod názvem „Živá duše“ realizujeme pod hlavičkou organizace 3. rokem. V předchozích ročnících byly do soutěže zapojena velice zajímavá autorská díla osob se zkušeností s duševním onemocněním. Je ohromné, jak nádherná díla vznikají pod rukama osob s duševním onemocněním, jak se dokáží poetickým jazykem dělit o své myšlenky. Tyto lidé mají velký dar a byla by škoda, kdyby to zůstávalo pod pokličkou.
Jsou nějaká fakta, podle kterých se dá soudit, že soutěž pomohla zmírnit předsudky veřejnosti proti duševně nemocným? To nedokáži posoudit. To by každopádně musel proběhnout nějaký solidní výzkum, který by danou hypotézu potvrdil nebo vyvrátil. My se každopádně alespoň o to snažíme. Prostřednictvím realizace různých aktivit zmírňovat důsledky sociálního vyloučení osob s duševním onemocněním, či v pozitivním duchu ovlivňovat předsudky veřejnosti. Je to však nikdy nekončící práce.
Jakým způsobem jste veřejnosti představili literární díla z minulých ročníků? V minulém a předminulém roce proběhlo slavnostní vyhodnocení v naší Tréninkové kavárně v Opavě. Vyhodnocení letošního ročníku proběhne v prostorách Opavské kulturní organizace, v Sále Purkmistrů, dne 24.5.2019, kde vítězové obdrží věcné ceny a upomínkové předměty. Symbolicky v tento den proběhne křest sbírky Živá duše z roku 2018, která je plná nádherných textů a dokonalých obrazů.
Kdo bude literární i výtvarná díla posuzovat? Letošní ročník bude posuzovat odborná porota z Klubu českých a slovenských spisovatelů, se kterým jsme navázali spolupráci. Vnímám to jako velký posun směrem k profesionalizaci soutěže. Hodnotit bude také veřejnost. Výtvarná díla budou vystavena v Tréninkové kavárně ANIMA VIVA.
Co přesně znamená název soutěže „Život s nálepkou“? Život s nálepkou to je stigma, která se začíná sdělením diagnózy psychiatrem. Pak následuje sebestigma a život s nálepkou je na světě. Nemusí se týkat pouze osob s duševním onemocněním. Lidi mají obecně tendenci nálepkovat jiné. Pozitivní nálepky jsou docela příjemné, horší je to s negativními. Nimi se totiž snižuje lidská důstojnost a všichni, nejenom osoby s duševním onemocněním máme právo prožít svůj život kvalitně.
Je něco, co byste chtěli ještě sdělit čtenářům našeho webu? Soutěžící mohou příspěvky posílat do 30. 4. 2019. Veškeré informace o letošním ročníku jsou k dispozici také na stránce: https://soutez-s-animou.webnode.cz/. Soutěž realizujeme v rámci projektu „Veřejně proti sociálnímu stigmatu osob s duševním onemocněním II“, který byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje, v rámci programu KPVP 2/19.
Jak moc se Vaše organizace soustředí na destigmatizaci? Naše organizace pracuje se zranitelnými cílovými skupinami, které bývají často terčem slovních útoků kvůli svému vzhledu, tělesnému, či duševnímu postižení. Do destigmatizačních aktivit se proto zapojujeme téměř neustále. Usilujeme o to, aby osoby s duševním onemocněním našli uplatnění na volném trhu práce. Prostřednictvím toho našeho, chráněného, je v rámci podpory pracovních asistentů proto učíme překonávat mnohé bariéry.


Vyhodnocení 3. ročníku soutěže ŽIVÁ DUŠE
Do 3. ročníku soutěže Živá duše, který probíhal za spolupráce a pod záštitou Klubu českých a slovenských spisovatelů, se přihlásilo celkem 13 autorů literárních a 13 autorů výtvarných prací. Potom, co byly všechny soutěžní příspěvky odpovědnou osobou zakódovány, byly zaslány k hodnocení odborné porotě. Všechny výtvarné práce byly také vystavěny v Tréninkové kavárně ANIMA VIVA, kde probíhalo hodnocení veřejnosti – návštěvníků kavárny, tzv. Cena veřejnosti.

Odborná porota měla těžkou práci, každý soutěžní příspěvek měl jinou výpovědní a uměleckou hodnotu. Nakonec rozhodla takto: v literární kategorii byly uděleny první dvě místa, 3. místo hodnoceno nebylo. Ve výtvarné kategorii byly naopak uděleny dvě 3. místa.

Den „D“ nastal dne 24.5.2019, po přednášce pana prof. Cyrila Höschla. Přednáška byla našim dárkem a poděkováním všem osobám s duševním onemocněním, kteří jsou inspirací pro jiné.

Literární kategorie: 3. místo neuděleno, 2. místo: Beáta Koňařík Bakošová s básní „Diagnóza“ (je to vedoucí Sociální poradny a koordinátorka projektových aktivit ANIMA VIVA), 1. místo: Markéta Alice Pačková s povídkou „Král a blázen“.

Výtvarná kategorie: 3. místo: Peter Hudran, 3. místo: Miroslav Klempár, 2. místo: Dušan Urbaník, 1. místo: Jitka Merglová Šufanová.

Cenu veřejnosti za obraz: „Mapy myšlenek“ získal Dušan Urbaník.

Vítězům gratulujeme a soutěžícím přejeme mnoho inspirace v jejich umělecké tvorbě. Věcné ceny nám do soutěže věnovalo Statutární město Opava, Opavská kulturní organizace poskytla své reprezentativní prostory a projekt „Veřejně proti sociálnímu stigmatu osob s duševním onemocněním II“ finančně podpořil také Moravskoslezský kraj.

PhDr. Beáta Koňařík Bakošová, koordinátorka projektu