Škola pro vás

 

Škola pro vás

 

  

 

 

 

Cílem projektu Škola pro vás, který je financován Evropskou unií jako součást Národního plánu obnovy, je rozšíření vědomostí z oblasti kultury. Projekt je určen dětem, studentům, pedagogům, pedagogům volnočasových aktivit, profesionálům uměleckých oborů, zaměstnancům neziskových společností nebo třeba spolkům, které se zabývají pedagogickou činností nebo studentům pedagogických škol. Žákům a studentům může napomoci s výběrem studií na středních a vysokých školách a podpořit je v jejich přípravě. Jedná se o přednášky, školení nebo tvůrčí dílny.

 

V rámci tohoto projektu byly dosud realizovány tyto přednášky, workshopy, školení:

Úvod do zpěvu (práce s dechem, intonace, procvičování rytmiky atd.)
Tvůrčí psaní – tvorba textu, úvod do psaní povídky, práce s metaforikou při tvorbě básně
Moderní česká slovesnost – přednáška o tvorbě K. H. Máchy, K. J. Erbena a dalších literátů, kteří se významně podíleli na moderní podobě českého jazyka. Přiblížení podílu J. A. Komenského a B. Balbína na češtině, jakou dnes známe.
Tvorba reportáže, příprava rozhovoru (příprava otázek)
Vystoupení před publikem – práce s mikrofonem
Umělecká recitace – příprava na vystoupení, rozbor textu a jeho uchopení
Úvod do práce na jevišti – seznámení se s jevištním prostorem a jeho specifiky, pohybová příprava
Základy improvizace na jevišti
Práce s kamerou – objasnění technických možností kamerového systému pro natáčení audiovizuálního díla,  ukázky natáčení
Tvorba fotografie – specifika práce se zrcadlovkou, ukázky digitálního fotografování, srovnání práce s fotografickým zařízením v mobilním telefonu a porovnání kvality s ohledem na technické parametry rozličných „chytrých“ telefonů.
Část projektu Škola pro vás, jak už bylo výše zmíněno, je určena dětem. Snahou realizátorů je usnadnit dětem hravou formou jejich rozhodování, kterou školu budou po absolvování povinné školní docházky navštěvovat. Projekt sestává z přednášek, besed a tvůrčích dílen, v nichž se budou moci děti seznámit s rozličnými kulturními odvětvími. Lektoři představí svým malým posluchačům své specializace, seznámí je blíže se svými pracemi. Děti budou mít možnost nejen teoreticky ale i prakticky, pod vedením zkušených lektorů, prohlubovat své znalosti a dovednosti. Dozvídat se o praktických využitích svých nabytých dovedností.
Projekt přispívá k rozvoji kompetencí dětí a hravou formou je učí vnímat umění, současně představuje portfolio možností prohlubování dovedností v následném studiu. Přidanou hodnotou je účast dětí na tvorbě dílny přímo při její realizaci, tj., děti pouze nevykonávají činnost pod dohledem zkušeného lektora, ale sami navrhují a mají přímý vliv na směřování tvůrčí dílny. Tomu předcházejí i konzultace se zástupci škol, aby tito měli prostor vyjádřit se, co by jejich žáky zajímalo, tak aby např. projekt přirozeně navazoval na jejich pedagogická působení ve školských zařízeních. Podstatnou složkou projektu je spolupráce. Jinou přidanou hodnotou je i prezentace SŠ nebo konzervatoře nejen zástupcem školy, ale (u vědomí vedení školy a zák. zástupce) unikátně studentem školy. Pro žáky to může být vítanou reflexí a možností klást otázky, také jinou formou přiblížení jejich „budoucí“ školy, než je kupř. „den otevřených dveří“. Mezi přidané hodnoty projektu patří i využití instrumentů získaných z jedné z tvůrčích dílen, během které se děti naučí základy prezentace na podiu před publikem. Kromě obecného využití v pozdější umělecké činnosti, ale i v rámci školní výuky, je využijí následně někteří z nich, kteří se též zúčastní kursu tvůrčího psaní. Budou následně prezentovat své literární práce na veřejnosti.

 

V tomto ročníku přinášíme řadu novinek: Nabízíme přednášky například z oblasti výtvarného umění a architektury: Design a užitém umění; Architektura minulého století, soudobá – významní architekti; Emoce v abstraktním umění; Umělecká fotografie. Tvůrčí dílny: Úvod od jevištního prostoru, základy pohybu na jevišti; pravidla jevištního dramatu; práce s mikrofonem; v hudební dílně se budou učit, jak vzniká tón, rytmiku, intonaci, v jednání je dílna Body Percussion – propojení hudby a pohybu. V dílně – prezentace svých uměleckých počinů před publikem – si děti a studenti ověří reakce publika na svá dílka, též okusí redakční práci, zjistí, jak vzniká časopis, napíší tiskovou zprávu. Vyzkouší si také psaní glos o umění, následně je mohou vzájemně prezentovat. Se souhlasem jejich zákonných zástupců budou vybrané práce následně zveřejněny. Dílny jsou uvozeny přednáškami a zakončeny besedami.
Vycházíme z poznatků např. vývojové psychologie nebo konstruktivistické pedagogiky. Naším cílem je, aby se děti a studenti při těchto aktivitách něco naučili, prohloubili si své znalosti, ale především – aby si ten čas vážně užili (tak jako my). Vnímáme je jako partnery, jsou také našimi spolupracovníky – na projektech se přímo podílejí, spoluvytváří obsahy dílen podle toho, co je zajímá a baví. Nebojí se ptát a při besedách živě komunikují s přednášejícími. Akce připravujeme ve ve spolupráci se školami, které nám dávají řadu dobrých podnětů podle toho, co je zajímá, co zajímá děti, co by vhodně doplňovalo jejich školskou činnost. Dle zpětných vazeb ze škol, které s námi na různých projektech spolupracují, se naplnit cíle, myslím daří. 
Milé děti, milí mladí přátelé, držme si palce, aby nám další ročník zase vyšel – realizátoři projektu se na vás už těší. Jestli to bude jízda, je přece na vás. 🙂     

 

 

Našimi partnery jsou:

Kotěrovo centrum architektury
Pražská galerie českého skla – Stanislav Libenský Award
Slovenský dům v Praze
školská zařízení působící v ČR

Domy dětí a mládeže

Medicína a umění 

Ebroviny

 

Český rozhlas

Knihovnický institut Národní knihovny ČR 

 

Grada Publishing, a. s. 

Klub českých a slovenských spisovatelů ve spolupráci se Slovenským domem v Praze realizoval dne 23. 11. 2022 komponovaný pořad v rámci projektu Škola pro vás.     

 Byly prosloveny přednášky, účastníci si vyslechli recitace ( a i sami recitovali), realizovány byly tvůrčí dílny, které vedli :

Vít Richter
Lucie Štouračová
Petr Čornej
Anna Hogenová
Josef Louda
a další

Projekt Škola pro vás je realizován za finanční podpory Evropské unie.

————————————————————————————————————————————–

Zde je malé představení z naší práce:

Struktura básně s ohledem na sociální prostředí interpretace 

Frekventanti kursu pod vedením lektora analyzovali obsahy vybraných básní. Tyto verše obdrželi v písemné formě a introspektivně se k nim vyjadřovali nejprve písemně formou poznámek, následně ve spolupráci s lektorem verše interpertovali.

Inovativní metoda: frekventanti kursu si vzájemně sdělovali interpretace přednesených básní. Vzájemným nasloucháním těchto rozborů prohlubovali své chápání metaforiky. Takové obohacení mohou frekvetanti následně využít coby součást výuky Českého jazyka a literatury ve školských pracovištích, v nichž působí.

Součástí kursu byla i přednáška spojená s diskusí týkající se vlivů sociálního prostředí na možnosti interpretace textu současně vlivu introspekce na sociální prostředí, jak o ní jako hovořil anglický filosof a pedagog John Locke.

Na tento kurs navazovala dílna pod názvem Recitační činnost jako způsob uchopení a interpretace básní, týkající se, mj., role interpreta a vlivu jeho podání na posluchače.

———————————————————————————————————————————–                                                                                            Klub českých a slovenských spisovatelů ve spolupráci se Slovenským domem v Praze realizoval dne 26. 5. 2023 od 17 hodin komponovaný pořad Role umění v životě v rámci projektu Škola pro vás. V rámci programu se návštěvníci účastnili přednášek, recitací a tvůrčích dílen, které vedli: 

PhDr. Marie Formáčková
PhDr. Naďa Vokušová
Mgr. Jiří Klapka
Prof. Ivo Budil
Mgr. Lenka Kozlíková
a další
Projekt Škola pro vás je realizován za finanční podpory Evropské unie.