Středočeská vědecká knihovna v Kladně

Středočeská vědecká knihovna v Kladně je veřejnou krajskou knihovnou podle § 11 zákona č. 257/2001 Sb., o veřejných knihovnických službách a podmínkách jejich poskytování (knihovního zákona). Zřizovatelem knihovny je Středočeský kraj.
Knihovna vznikla v roce 1897 původně jako spolková s názvem Lidová knihovna na Kladně. Jejím sídlem je bývalý Okresní dům z roku 1910 – stavební památka, jež po nedávné rekonstrukci interiéru poskytuje prostor pro moderní knihovnické a informační služby i příjemné prostředí návštěvníkům.
Náš knihovní fond je univerzální, tvoří jej knihy, časopisy, noviny, mapy, zvukové nosiče a další dokumenty především české provenience a výběrově také cizojazyčná literatura vydaná v zahraničí. V současnosti knihovní fond obsahuje přes 720 tisíc knihovních jednotek. Získáváme povinné výtisky neperiodických publikací vydaných na území Středočeského kraje a povinné výtisky časopisů a novin z celé České republiky. Tyto publikace trvale uchováváme jako tzv. konzervační fond. Poskytujeme přístup k domácím i zahraničním elektronickým informačním zdrojům a vytváříme vlastní databáze s bibliografickými a faktografickými informacemi zaměřenými na Středočeský kraj. Ve spolupráci s dalšími knihovnami v kraji zajišťujeme tzv. regionální funkce knihoven, to znamená výpůjčky knih a odbornou pomoc menším knihovnám v regionu. Návštěvníci naší knihovny mohou využít studovnu časopisů a knih, pracovat s internetem, vyhledávat knihy a CD ve volném výběru nebo použít elektronický katalog. Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každý občan starší 6 let. Uživatelé ze vzdálenějších míst mohou využít meziknihovní službu, tedy vypůjčit si dokumenty prostřednictvím jiné knihovny. Pro širokou veřejnost připravujeme vzdělávací akce, přednášky a výstavy v Malé galerii knihovny, žáci a studenti škol se u nás pravidelně seznamují se službami knihovny a s dalším tématy v rámci informačního vzdělávání. V roce 2015 bylo v knihovně zřízeno digitalizační pracoviště Středočeského kraje, které slouží nejen pro potřeby knihovny, ale i dalším paměťovým institucím v kraji. Digitální kopie dokumentů z fondu SVK jsou přístupné v digitální knihovně v systému Kramerius.
Knihovna se pravidelně účastní grantových projektů Ministerstva kultury VISK a K21. V roce 2015 se knihovna zapojila v rámci Středočeského kraje do Intergovaného regionálního programu Výzva č. 19. Z prostředků programu se podařilo vybudovat digitalizační pracoviště a napojení knihovny na optickou síť. Celý rok 2016 probíhaly přípravy projektu na výstavbu depozitáře, na jeho realizaci by měla být využita dotace z programu IROP, výzva č. 25 – Knihovny. Další postup bude záviset na získání stavebního povolení a uskutečnění veřejné zakázky na stavbu depozitáře a dodávku regálového systému.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně je členem Svazu knihovníků a informačních pracovníků České republiky (SKIP),Sdružení knihoven ČR (SDRUK) a International Association of Music Libraries – IAML.

Česko i celá Evropa čeká na lednový vývoj varianty covidu-19 omikron. Protože ale nechceme čekat, a současně hledáme cesty, jak znovu plně zpřístupnit naše služby, aktualizujeme provoz podle Mimořádného opatření Min. zdravotnictví ze dne 29. 12. 2021, čj. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, a proto

HNED OD PONDĚLÍ 3. 1. SE VRACÍME DO BĚŽNÉHO REŽIMU

V plném rozsahu obnovujeme online objednávky, přístupný je volný výběr, čítárna, studovna i internet. Avizovaný kulturní program bude probíhat v souladu s aktuálně platnými protiepidemickými pravidly.
počet návštěvníků v budově nesmí v jeden čas přesáhnout počet 100 osob, a to při dodržení pravidla 3 R: Respirátor–dezinfikované Ruce–Rozestupy
vstup je nadále možný pouze hlavním vchodem z ulice Gen. Klapálka
od příchozích vyžadujeme respirátor nejméně třídy FFP2
pobyt návštěvníků uvnitř knihovny je omezen na nezbytně nutnou dobu
vrácené výpůjčky budou na 2-4 dny uloženy do karantény, a teprve poté zařazeny zpět do fondu
nepřístupná zůstává šatna
POZOR: v běžném provozu neplatí bezplatné prodloužení registrace a automatické prodlužování výpůjček!

Opatření platí do odvolání. V případě dotazů volejte 312 813 123, nebo pište na e-mail: pujcovna@svkkl.cz.

Provozní opatření budeme aktualizovat podle rozhodnutí Vlády ČR a zřizovatele. O změnách budeme informovat prostřednictvím webu, sociálních sítí, vývěskami v SVK a registrovaným čtenářům e-mailem. Děkujeme za pochopení.