Svoboda slova

Vážení přátelé,

text, který vám předkládám vznikl z potřeby vyjádřit se ke svobodě slova. Jsme sice organizace v zásadě nepolitická, to ovšem neznamená generální nadhled nade vším, co se nás dotýká. Povězte, co je, kromě talentu a svědomí, pro spisovatele důležitější nežli slovo…

S oblibou jsem vždy citoval sentenci Ludwiga Wittgensteina: „Hranice mého jazyka jsou hranicemi mého světa“. Ptejme se tedy na rozměr světa, v němž není slovo zcela svéprávné. Někdo se možná domnívá, že pocit jistého dusna lze vyvětrat otevřením Overtonova okna. Jediné, čeho docílí, je průvan zmaru a pohled na chaotické staveniště Babylonské věže, na němž se vskutku nekladou základy kulturnímu rozvoji. Omlouvám se za svou upovídanost, ale nedá mi to v této souvislosti ještě alespoň neodcitovat slova Milana Kundery, která pronesl v červnu 1967 na sjezdu Svazu československých spisovatelů: „Každý, kdo svou bigotností, vandalismem, nekulturností, nesvobodomyslností podráží nohy kulturnímu rozvoji, podráží nohy samému bytí tohoto národa.“ Ano, kulturní rozvoj bez svobody slova je nepředstavitelný a já jsem příliš starý na to, abych se, je-li svoboda slova ohrožena, musel stydět za své mlčení.

Stanovisko Klubu českých a slovenských spisovatelů je uvedeno níže. 

Pokud budete chtít připojit svůj podpis, poslat odkaz svým přátelům nebo se k věci vyjádřit, budu si toho vážit. (Stačí formou odpovědi do e-mailu klubcsspis@seznam.cz spolu se jménem a profesí.) S vaším svolením připojím na webu naší organizace vaše podpisy k ostatním.

Díky.

S pozdravem a přáním poezie v duši

Lubomír Brožek

V Praze 12. 9. 2023

 

Výzvu podepsali za radu naší organizace:

prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.

PhDr. Marie Formáčková

PhDr. Viktoria Hradská

PhDr. Jarmila Wunderlin-Taliánová

Bc. Kateřina Ryšavá

Prof. RNDr. Ivo T. Budil, Ph.D., DSc.

PhDr. Václav Vondráček

Doc. PhDr. Petr Sak, CSc.

doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D.

Lubomír Brožek

Jiří Žáček

————————————————————————————————————————————————————————-

Žádáme svobodu slova!

Článek 19 Všeobecné deklarace lidských práv OSN z roku 1948 říká:

„Každý má právo na svobodu přesvědčení a projevu; toto právo nepřipouští, aby někdo trpěl újmu pro své přesvědčení, a zahrnuje právo vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky jakýmikoli prostředky a bez ohledu na hranice.“

Rozšířenou definici uvedené svobody přinesl Mezinárodní pakt o občanských a politických právech, OSN: New York, 19. 12. 1966, v ČSSR byl vyhlášen až o deset let později jakožto vyhláška ministra zahraničních věcí ze dne 10. května 1976 pod č. 120/1976 Sb: “Každý má právo zastávat svůj názor bez překážky. Každý má právo na svobodu projevu; toto právo zahrnuje svobodu vyhledávat, přijímat a rozšiřovat informace a myšlenky všeho druhu, bez ohledu na hranice, ať ústně, písemně nebo tiskem, prostřednictvím umění nebo jakýmikoli jinými prostředky podle vlastní volby.“

Obdobné formulace najdeme i v čl. 17 Listiny základních práv a svobod, která je součástí naší Ústavy od 28. prosince 1992.

Často připomínaný První dodatek Ústavy USA, který vstoupil v platnost 15. 12. 1791, tuto věc vyjádřil slovy, na něž se odvolávaly tisíce rozsudků namířených proti pokusům omezit svobodu slova. Zní takto:

„Kongres nesmí vydávat zákony zavádějící nějaké náboženství nebo zákony, které by zakazovaly svobodné vyznávání nějakého náboženství; právě tak nesmí vydávat zákony omezující svobodu slova nebo tisku, právo lidu pokojně se shromažďovat a právo podávat státním orgánům žádosti o nápravu křivd.”

Generální tajemník OSN Pan Ki-mun to ve svém poselství k Světovému dni tisku v roce 2010, shrnul do prosté věty: „Svoboda informací: právo vědět“.

Pociťujeme potřebu tyto základní teze připomenout v úvodu našeho požadavku návratu svobody slova do života naší společnosti. Již řadu let jsme svědky jejího postupného pošlapávání. Nejsilněji s nástupem dnešní vlády v roce 2021. Ta jako první po roce 1989 dokonce zřídila nový cenzurní úřad a připravuje zákony na potlačení svobody slova.

Jaká je dnes v tomto směru realita?

–              Vláda si podmanila většinu tzv. mainstreamových médií a nepřipouští v nich polemiku rozmanitých názorů, což je trestuhodné zejména u médií veřejnoprávních, jimž tuto povinnost (podporovat svobodnou diskusi ve společnosti při všechny názorové skupiny) ukládají zákony č. 483 a 484 přijaté 7. 11. 1991 Zároveň za pomoci soukromých firem likviduje ekonomickou životaschopnost tzv. alternativních médií přinášejících jiné názory, než jsou ty vládní.

–              Z médií byli postupně vytlačeni všichni nositelé jiných než vládou prosazovaných názorů a stanovisek. Jsou sestavovány černé listiny se jmény těch, kteří nesmějí přes tato média vystoupit před veřejnost.

–              Ze státních prostředků jsou financovány tzv. factcheckingové „neziskové“ organizace, které se zabývají výlučně vyhledáváním s vládními postoji nekonformních názorů, jejich nositelé jsou opět sepisováni do seznamů, které jako podklad berou v potaz i státní orgány včetně BIS, čímž dochází implicitně ke kriminalizaci svobodných názorů a jejich nositelů.

–              Vláda ustavila cenzurní úřad, v jehož čele stál „vládní zmocněnec pro oblast médií a dezinformací“ Michal Klíma, který měl za úkol připravit zákon na potírání svobody slova. Když to nedokázal, byla tato pravomoc a povinnost převedena na nově zřízený úřad „poradce pro národní bezpečnost“ (je jím Tomáš Pojar). Ten připravuje zákon proti svobodě tisku, jehož podstatou je v každém nežádoucím veřejném vystoupení vyhledat prvky, které by bylo možné označit na ohrožení národní bezpečnosti. „Pachatel tedy nebude trestán za svobodně vyslovený názor, nýbrž za ohrožení zájmů a bezpečnosti země. To je na první pohled návrat k totožným praktikám, které provozovaly totalitní režimy ve 20. století.

–              Vláda to vše zdůvodňuje „bojem proti dezinformacím“, ale není ani schopna sestavit jakoukoli definici dezinformace. Z toho slova se tak – v duchu známého úsloví – stala pouze hůl mající za cíl bít toho psa, který se namane. Verbální denunciační nálepka, kterou není třeba dokazovat.

Proto žádáme:

1)           Zrušení všech orgánů a institucí zabývajících se porušováním svobody slova dané Ústavou a mezinárodními závazky.

2)           Okamžité ukončení příprav zákonů směřujících k potlačení svobody slova.

3)           Okamžité ukončení vynakládání veřejných prostředků na „neziskové“ aktivity mající za cíl zlikvidovat svobodu slova.

4)           Okamžité ukončení kampaně proti „dezinformátorům“ a zahájení plnohodnotné a svobodné diskuse s držiteli názorů odlišných od těch, které prosazuje vláda, zveřejnění polemických názorů a argumentů.

5)           Okamžité zajištění dodržování §2 obou výše uvedených zákonů o veřejnoprávních médiích, které stanoví povinnost poskytovat vysílací prostor pluralitně bez ohledu na názorové, politické, náboženské atd. rozdíly.